UMOWA UDZIELENIA LICENCJI NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA
SuperTacho® PRO / EwiSystem® (wersja od 1.01.2024)

 

DEFINICJE POJĘĆ
Ilekroć w Warunkach licencji użyto poniższych sformułowań, należy przyjąć następujące ich znaczenie:
PRODUCENT – Quatro System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 52-315, ul. Kobierzycka 10, KRS 0000489984
PRODUKT – oprogramowanie, dane i inne materiały zawarte w pakiecie SuperTacho® PRO / EwiSystem®
UMOWA – niniejsza Umowa Licencji określająca zasady korzystania przez Klienta z Produktu.
LICENCJA – niniejsza Umowa Licencji określająca zasady korzystania przez Klienta z Produktu
WARUNKI LICENCJI – warunki zawarte w niniejszej LICENCJI
ABONAMENT – opłata miesięczna za dostęp do rozszerzonych funkcjonalności Produktu, na który udzielono LICENCJI
LICENCJOBIORCA – strona zawierająca niniejszą umowę z PRODUCENTEM, która zakupiła PRODUKT
LICENCJA TESTOWA (DEMO) – bezpłatna, ograniczona, 14-dniowa LICENCJA na PRODUKT bez możliwości świadczenia komercyjnych usług analizy i/lub rozliczania czasu pracy kierowcy udzielana do celów demonstracyjnych
KOMPUTER – urządzenie z systemem operacyjnym Windows, na którym użytkowany jest PRODUKT
PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
KLUCZ LICENCYJNY – urządzenie zabezpieczające PRODUKT z zapisanymi parametrami udzielonej LICENCJI
KOPIA BEZPIECZEŃSTWA – wykonana przez LICENCJONOBIORCĘ jedna kopia PRODUKTU w celu odtworzenia PRODUKTU w przypadku awarii KOMPUTERA.

ZACHOWANIE WŁASNOŚCI I UDZIELENIE LICENCJI
PRODUCENT udziela LICENCJOBIORCY licencji (LICENCJI) na używanie PRODUKTU jedynie pod warunkiem, że LICENCJOBIORCA akceptuje wszystkie warunki zawarte w LICENCJI. Instalując lub użytkując PRODUKT LICENCJOBIORCA wskazuje swoją akceptację UMOWY.

Wszelkie prawa nie udzielone wprost w UMOWIE pozostają prawami PRODUCENTA. PRODUKT jest własnością PRODUCENTA oraz firm licencjonujących swoje prawa PRODUCENTOWI i jako taki pozostaje pod ochroną odpowiednich PRAW AUTORSKICH. PRODUCENT i jego licencjodawcy zachowują wyłączne prawa, tytuł i własność do kopii PRODUKTU. Niniejszym PRODUCENT udziela LICENCJOBIORCY niewyłącznej LICENCJI na używanie PRODUKTU na warunkach niniejszej UMOWY bez prawa sublicencji. LICENCJOBIORCA zgadza się czynić wszelkie rozsądne starania dla zabezpieczenia PRODUKTU przed nieautoryzowanym użyciem, reprodukcją, dystrybucją i publikacją.

LICENCJA zostaje udzielona z momentem nabycia PRODUKTU lub zatwierdzenia jej treści podczas instalacji PRODUKTU oraz każdej jego aktualizacji (nowej wersji). Z treścią LICENCJI Klient ma obowiązek zapoznać się przed zatwierdzeniem jej warunków podczas instalacji. WARUNKI LICENCJI są ogólnodostępne przed nabyciem PRODUKTU na stronach internetowych PRODUKTU oraz w LICENCJI DEMONSTRACYJNEJ.

Udzielenie LICENCJI na PRODUKT nie gwarantuje dostępu do funkcjonalności, które są dostępne tylko i wyłącznie w okresie opłaconego ABONAMENTU.

 

DOZWOLONE UŻYCIA DLA UŻYTKOWNIKÓW
LICENCJOBIORCA może użytkować PRODUKT tylko na KOMPUTERZE, które jest połączone pośrednio lub bezpośrednio z KLUCZEM LICENCYJNYM. Utrata sprzętowego KLUCZA LICENCYJNEGO oznacza automatyczne wygaśnięcie LICENCJI.

UŻYCIA NIEDOZWOLONE
a) LICENCJOBIORCA nie ma prawa PRODUKTU wypożyczyć, wynająć, sublicencjonować, przekazać, używać na zasadzie dzielenia czasu użytkowania, w całości lub w części, prezentować publicznie ani umożliwiać dostępu do PRODUKTU osobom nie posiadającym LICENCJI na użytkowanie PRODUKTU.
b) LICENCJOBIORCA nie ma prawa rozkodowywać, dekompilować, dezasemblować oprogramowania zawartego w PRODUKCIE, ani też czynić prób złamania, usunięcia lub ominięcia sprzętowych lub programowych kodów zabezpieczających PRODUKT.
c) LICENCJOBIORCA nie ma prawa usuwać ani zmieniać oznaczeń PRODUCENTA ani znaków towarowych na PRODUKCIE.
d) LICENCJOBIORCA nie ma prawa kopiować ani udostępniać w żaden sposób jakiejkolwiek części danych zawartych w PRODUKCIE.

ZAKOŃCZENIE UMOWY
LICENCJOBIORCA może rozwiązać UMOWĘ w każdej chwili poprzez zaprzestanie użytkowania PRODUKTU. PRODUCENT może rozwiązać UMOWĘ w każdej chwili z powodu istotnego naruszenia UMOWY przez LICENCJOBIORCĘ. W przypadku zaprzestania produkcji danej wersji PRODUKTU, z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. LICENCJONOBIORCA otrzyma możliwość zawarcia nowej UMOWY na odpowiedni PRODUKT w innej wersji. Zakończenie UMOWY nie skutkuje zwrotem kwoty zapłaconej za LICENCJĘ a wszelkie uprawnienia z tytułu niniejszej UMOWY wygasają wraz z jej zakończeniem.

OGRANICZONA GWARANCJA
PRODUCENT dołożył wszelkich starań aby dostarczyć PRODUKT wraz z dokładnymi danymi oraz zapewnić jego bezawaryjne działanie. Niemniej jednak LICENCJOBIORCA akceptuje fakt, że PRODUKT może zawierać pewną liczbę błędów, usterek, pominięć lub nieprawidłowości. Dlatego też PRODUCENT ani jego odpowiedni licencjodawcy nie zachęcają do polegania na danych i funkcjach zawartych w PRODUKCIE. LICENCJOBIORCA powinien zawsze weryfikować dane z innymi informacjami i bierze na siebie całe ryzyko związane z użytkowaniem PRODUKTU. Dane zawarte w PRODUKCIE mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. PRODUCENT nie gwarantuje zgodności PRODUKTU z potrzebami lub oczekiwaniami LICENCJOBIORCY, użytkowania PRODUKTU bez zakłóceń, ani też, że nieprawidłowości będą lub mogą być usunięte. LICENCJONOBIORCA przed nabyciem PRODUKTU miał możliwość zapoznania się z jego działaniem, funkcjami, ograniczeniami i przydatnością do swojej działalności.
Dla wygody LICENCJOBIORCY w PRODUKCIE zawarte zostały liczne technologie programistyczne. Technologie te dostarczone są na zasadzie 'TAKI JAKI JEST’, bez żadnych gwarancji jakiejkolwiek natury. PRODUCENT i licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek faktycznych lub domniemanych defektów tych technologii lub ich zastosowania w PRODUKCIE. Wszelka taka odpowiedzialność jest niniejszym WYŁĄCZONA. Za wyjątkiem wyżej wymienionych ograniczonych gwarancji, PRODUKT dostarczony jest na zasadzie 'TAKI JAKI JEST’, bez żadnych gwarancji, wyrażonych ani domniemanych, włącznie z ale nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności do konkretnych celów.

WYŁĄCZNE ODSZKODOWANIE I OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Całkowita odpowiedzialność PRODUCENTA i całkowite odszkodowanie LICENCJOBIORCY w czasie trwania okresu gwarancyjnego stanowi naprawa lub w przypadku braku możliwości naprawy wymiana PRODUKTU. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio, przypadkowo lub w następstwie użytkowania PRODUKTU przez LICENCJOBIORCĘ, nawet jeśli PRODUCENT zostanie poinformowany, że istnieje możliwość powstania takich szkód.

ZRZECZENIE SIĘ
Żadne opóźnienie ani niepowodzenie ze strony PRODUCENTA w dochodzeniu swoich praw lub odszkodowań wynikających z UMOWY nie może być uznane za zrzeczenie się przyszłych lub innych prób dochodzenia takich praw lub odszkodowań przez PRODUCENTA.

HIERARCHIA WAŻNOŚCI
Warunki zawarte w niniejszej UMOWIE będą traktowane jako ważniejsze niż ewentualne kolidujące z nimi warunki zawarte w dokumentach zamówienia, zakupu lub innych porozumieniach o ile strony UMOWY nie ustalą inaczej.

WŁAŚCIWOŚĆ PRAWNA
Wszelkie spory dotyczące praw i obowiązków związanych z niniejszą UMOWĄ będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim oraz odpowiednimi traktatami i konwencjami międzynarodowymi.

CAŁOŚĆ UMOWY
Strony zgadzają się, że niniejsza UMOWA stanowi wyłączne i kompletne porozumienie pomiędzy stronami w sprawie, której dotyczy, zastępuje wszelkie poprzedzające ją UMOWY, uzgodnienia i porozumienia pomiędzy PRODUCENTEM i LICENCJOBIORCĄ oraz, że jest ważna, skuteczna i wiążąca obie strony UMOWY.

Pobierz wersję DEMO

Znajdź Partnera, który oferuje bezpłatne testy oprogramowania z opieką wdrożenia. Przez cały okres testowy, możesz bezpłatnie rozliczyć dowolną liczbę kierowców na swoim komputerze.

Pełna wersja stacjonarna, instalujesz na swoim komputerze w 10 minut.

Pobierz i rozliczaj kierowców bezpłatnie przez 14 dni

© 2023 – Quatro System Sp. z o.o. – wszelkie prawa zastrzeżone